kredietverzekering nieuws publicaties
04/02/2020
Economische Publicaties

Landen- & Sectorrisico Barometer: kwartaalupdate 4e kwartaal 2019

Landen- & Sectorrisico Barometer: kwartaalupdate 4e kwartaal 2019

Het totale aantal nieuwe mondiale protectionistische maatregelen bedroeg volgens Global Trade Alert in 2018 en 2019 meer dan 1000. Dat is een stijging van ongeveer 40% ten opzichte van de drie voorafgaande jaren. Van alle protectionistische maatregelen die tussen 1 januari 2017 en 15 november 2019 werden genomen, werd echter “slechts” 23% door de Verenigde Staten of China genomen. Protectionisme is dus niet voorbehouden aan de twee grootste economieën van de wereld. De zogenaamde “fase 1”-handelsovereenkomst, waarmee een pauze wordt ingelast in de handelsoorlog tussen deze twee landen, zal waarschijnlijk niet voldoende zijn om onzekerheden weg te nemen die voortvloeien uit handelsspanningen, waardoor de wereldwijde groei van het bbp in 2019 ongeveer een kwart procentpunt lager uitviel. Coface verwacht daarom voor 2020 een voortzetting van de mondiale economische vertraging. De groei van het mondiale bbp zal naar verwachting 2,4% bedragen, tegen 2,5% in het afgelopen jaar[b2] . Coface verwacht dat de groei van de wereldhandel in 2020 zwak blijft (slechts 0,8% op volumebasis), na een jaar-op-jaardaling van 0,3% in Q3 2019, dat wil zeggen de langzaamste groei sinds de grote crisis van 2008-2009.

Omgekeerd worden exportgeoriënteerde economieën zoals Duitsland (verwachte groei van het bbp in 2020 slechts 0,5%) hard door de inkrimping van de internationale handel getroffen. De problemen van de internationale handel zullen naar verwachting een negatief effect blijven hebben op producten die in hoge mate in de wereldeconomie zijn geïntegreerd, zoals in de automotive- en metaalsector. De metaalsector, met name de staalindustrie, wordt vaak beschouwd als een barometer voor de mondiale bedrijvigheid. Reden daarvoor is de plaats die metaal in verscheidene industriële activiteiten heeft, waaronder de bouw, de automotivesector en de productie van consumentengoederen zoals huishoudelijke apparaten. In deze sector heeft dit kwartaal het grootste aantal op het sectorrisico gebaseerde afwaarderingen plaatsgevonden. Bij de neergang van de wereldeconomie zal naar verwachting ook een dichotomie zichtbaar blijven tussen industriële sectoren die in moeilijkheden verkeren en dienstensectoren die beter tegen schokken bestand zijn, vooral in de leidende economieën. Dit geldt ook voor de Verenigde Staten. Coface verwacht voor dat land een aanzienlijke economische vertraging, met een verwachte bbp-groei in 2020 van 1,3% tegen nog 2,3% in het jaar daarvoor. Deze vertraging vindt plaats tegen de achtergrond van het tanende domino-effect op de bedrijfsinvesteringen van de aanzienlijke verlaging van de vennootschapsbelasting (van 35% naar 21%) die de regering-Trump in 2017 invoerde, in combinatie met de zorgen van bedrijven over de handelsonzekerheden. Ook de vertraging van de Chinese economie zet naar verwachting door. De bbp-groei bedraagt in 2020 naar verwachting 5,8%, minder dan de 6.1% vorig jaar. Dit is nog steeds het gevolg van zowel de handelsonzekerheden als de problemen in verband met de gestage verschuiving van de economie van een export- en investeringsgedreven naar een consumptiegedreven economie.

Tegen deze achtergrond zal het aantal bedrijfsfaillissementen in 2020 wereldwijd met 2% stijgen (net als in 2019). Een stijging zal te zien zijn in de meeste het merendeel van de landen waarvoor deze verwachtingen worden gemaakt (21 van de 26 landen) en in alle beschouwde regio's.

In deze moeilijke en volatiele omgeving waarin economieën met tegenwind kampen wordt de rating van vier landen afgewaardeerd (Columbia, Chili, Burkina Faso en Guinee) en zijn er zes opwaarderingen (Turkije, Senegal, Madagaskar, Nepal, de Maldiven en Paraguay).

Opgemerkt zij dat kleine economieën met een laag inkomen per hoofd van de bevolking, die nauwelijks in de wereldhandel zijn geïntegreerd, naar verhouding minder aan de bovengenoemde ontwikkelingen zijn blootgesteld. Ondanks hun kwetsbare punten hebben zij geprofiteerd van een verbetering van het binnenlands macro-economisch beleid, zoals wordt geïllustreerd door de opwaarderingen van de risicobeoordeling voor Madagaskar en de Maldiven (van D naar C). Dit geldt in mindere mate ook voor Senegal (van B naar A4). De Senegalese economie zou dankzij recente olie- en gasvondsten, gevoegd bij de robuuste groei sinds 2014 en een langdurig trackrecord wat betreft politieke stabiliteit, van betere vooruitzichten moeten profiteren.

Helaas wordt niet duidelijk of het hier om "per jaar" gaat of 1000 in de twee jaren gezamenlijk. Gegeven de vergelijking met de voorgaande drie jaar gaat het waarschijnlijk om jaarcijfers, maar dat is niet zeker, dus ook maar een beetje onduidelijk gelaten in vertaling.

"daarom" slaat op het niet kunnen wegnemen van onzekerheden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze publicatie downloaden : Landen- & Sectorrisico Barometer: kwartaalupdate 4e kwartaal 2019 (1,46 MB)
Naar boven