kredietverzekering nieuws publicaties
11/02/2019
Corporate Nieuws

Resultaten boekjaar 2018: nettoresultaat stijgt met 47% tot € 122,3 mln

          Resultaten boekjaar 2018: nettoresultaat stijgt met 47% tot € 122,3 mln
 • Omzet: €1.385mln, een stijging van 4,6% bij constante perimeter en wisselkoersen

-     In Q4-2018 een stijging van 6,3% t.o.v. Q4-2017 en van 4,0% exclusief eenmalige aanpassingen[1]

-     Groei kredietverzekering 5,7% bij constante wisselkoersen

-     Verzekerde omzet en klantretentie op hoogste niveau ooit

 • Netto verliesratio op 45,1%, een verbetering van 6,2 procentpunt; jaarlijkse netto gecombineerde ratio van 79,6%

-     Netto verliesratio met 45,5% in Q4-2018 onder controle, dankzij goed beheer van eerdere claims en strikt underwriting beleid

-     Jaarlijkse nettokosten ratio met 0,7 procentpunt omlaag naar 34,5% vergeleken met 35,2% in 2017, door strakke kostenbeheersing en duurzame investeringen

-     Netto gecombineerde ratio 81,4% in Q4-2018

 • Netto inkomen (aandeel van de groep) op €122,3 mln; waarvan €24,1 mln in Q4-2018. RoATE[2] 7,7% op jaarbasis

-     Winst per aandeel met €0,79 op recordhoogte

 • Solvabiliteitsratio volgens raming gestegen tot 169%[3], dus boven de doelstelling van 140-160%

-     Coface streeft er nog steeds naar om zijn interne model in de zomer van 2019 in te dienen en is daarom gesprekken met de autoriteit gestart.

 • Coface zet actief beheer kapitaalbasis voort

-     Voorgestelde uitkering 100% van het resultaat in het verslagjaar, waarvan ten minste 60% als dividend[4]

 

Tenzij anders aangegeven zijn de wijzigingen uitgedrukt in vergelijking met de resultaten per 31 december 2017.

 

Xavier Durand, CEO van Coface:

“Onze gunstige resultaten in 2018 laten het belang zien van onze Fit to Win-strategie in een economische omgeving met een op dit moment hogere volatiliteit. Ons netto-inkomen is met 47% gestegen tot 122 miljoen euro en komt overeen met een rendement op het eigen vermogen dat dicht bij ons gemiddelde voor de gehele cyclus ligt, exclusief verdere actie voor kapitaaloptimalisatie. Onze solvabiliteitsratio van 169% weerspiegelt de kracht van onze balans en laat het ons toe om een uitkeringsratio voor te stellen van 100% van ons netto-inkomen. We hebben deze mooie cijfers behaald in een tijd met nieuwe risicofactoren (Chinese vertraging, de brexit, de Amerikaanse shutdown, handelsoorlogen), naast reeds bekende risico’s (Argentinië, Turkije). 

In 2019 gaan we door met ons strakke underwriting beleid en onze investeringsstrategie. We activeren daarbij de hefboomwerking van onze risico-infrastructuur, die de afgelopen drie jaar is versterkt. We hebben het plan om 25 miljoen euro in grote projecten te investeren, waaronder de invoering van nieuwe boekhoudregels.

Ten slotte zijn we ook met de Franse autoriteit in gesprek gegaan over ons interne model. We willen onze registratieaanvraag nog steeds in de zomer van 2019 indienen..”

 

Kerncijfers 31 december 2018

De raad van bestuur van Coface S.A. heeft in de vergadering van 11 februari 2019 de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2018 bekeken.

De jaarrekening is onderzocht door de auditcommissie; de rekening is niet geauditeerd, aan de goedkeuring wordt gewerkt.

 

 

Jaarcijfers

 

 

 

1-Omzet

In 2018 was de geconsolideerde omzet van Coface met € 1.384,7 mln hoger dan ooit; in vergelijking met 2017 bedroeg de stijging 4,6% bij constante wisselkoersen. De boekhoudkundige omzet (in lopende wisselkoersen) steeg met 2,2% door de opwaardering van de euro ten opzichte van de andere valuta in de bedrijfsvoering van de Groep.

In overeenstemming met de trend in eerdere kwartalen had de groei van de klantenomzet van Coface een positief effect van 6,1% op het jaartotaal, ondanks een lichte vertraging aan het eind van het jaar. De prijsdaling bedraagt 1,4% en is daarmee nog steeds onder controle, dankzij succesvol commercieel beheer en de herprijzing in de markten met het hoogste risico.

Het retentiepercentage was in de meeste regio's hoog en bereikte voor de Groep als geheel een recordhoogte van 91,1% voor het hele jaar. Nieuwe contracten bedroegen € 116 mln, € 13 mln lager dan in 2017, in overeenstemming met een strak onderschrijvingsbeleid. In het vierde kwartaal deed zich een zeer lichte stijging ten opzichte van dezelfde periode in 2017 voor, waarmee de geleidelijke inhaalbeweging wordt bevestigd die in het verslagjaar plaatsvond.

De verzekeringsomzet (inclusief garantierisico en transactierisico) steeg in vergelijking met 2017 met 5,7% bij constante perimeter en wisselkoersen (stijging 3,0% bij lopende wisselkoersen), dankzij de terugkeer van de groei in verzadigde markten als gevolg van de groei van de omzet van onze klanten en een hoge contractretentie.

De omzet uit andere activiteiten (factoring en diensten) daalde in vergelijking met 2017 met 1,3% wegens lagere inkomsten uit factoring in Duitsland en een strikt beleid ten aanzien van marges en risico’s, waar voorspoedige groei van de inkomsten uit diensten tegenover stond.

 

 

Omzet

 

 

In de Noord-Europese regio daalde de omzet met 0,3% en 0,2% bij constante wisselkoersen, voornamelijk als gevolg van lagere inkomsten uit factoring. De inkomsten uit kredietverzekering stegen met 1,6% door de activiteit van de polishouders en een gunstig retentiepercentage, een teken dat de benedenwaartse trend die de laatste jaren werd waargenomen is gekeerd.

In West-Europa steeg de omzet met 1,1% en met 1,6% bij constante wisselkoersen. Dit is enerzijds te danken aan de klantenactiviteit en anderzijds aan de retentie van de Groep, die hoger was dan ooit tevoren.

In Centraal- en Oost-Europa steeg de omzet met 4,8% en 6,1% bij constante wisselkoersen. Deze groei vindt plaats tegen de achtergrond van strikt risicobeheer, in het bijzonder in Polen, waar de inkomsten uit factoring ook toenamen.

In het Middellandse Zeegebied en Afrika, een regio die wordt aangevoerd door Italië en Spanje, steeg de omzet met 6,4% en 8,2% bij constante wisselkoersen, dankzij de voorspoedige ontwikkeling van de verkoop en de groeiende omzet van de polishouders.

In Noord-Amerika steeg de omzet met 3,8% en met 8,3% bij constante wisselkoersen. De Groep heeft zijn portefeuille nu gestabiliseerd en de afsluiting van grote contracten, in het bijzonder van Single Risk-contracten, verklaart de aanzienlijke omzetgroei.

De omzet in Azië/Stille Zuidzee nam met 1,5% af, en nam met 2,7% toe bij constante wisselkoersen. De klantenactiviteit neemt toe en in de regio wordt een hogere verkoop van kredietverzekering genoteerd. Een deel van deze toename werd tenietgedaan door hoge premieteruggaven (wegens laag schadebedrag).

In Latijns-Amerika daalde de omzet met 5,5%, maar nam met 11,9% toe bij constante wisselkoersen, wat het gevolg is van het gunstige niveau waarop de klantenactiviteit zich bewoog en nieuwe grote internationale contracten die werden afgesloten. Deze toename werd bereikt in een situatie van prudent risicobeheer (turbulentie bij valuta).

 

 

2. Resultaten

- Gecombineerde ratio

De gecombineerde ratio exclusief herverzekering bedroeg voor het hele jaar 79,6% (op jaar-op-jaarbasis 7,0 procentpunt lager). De gecombineerde ratio exclusief herverzekering voor Q4-2018 was 81,4%, wat een weerspiegeling is van de verdere geleidelijke normalisatie van de schaderatio.

 

 (i) Verliesratio

De bruto verliesratio stond in 2018 op 44,2%, een verbetering van 7,2 procentpunt ten opzichte van het vorige jaar. In Q4-2018 bedroeg de bruto verliesratio 45,3%. De ratio profiteerde van een gunstig wisselkoerseffect (de revaluatie van verplichtingen in lokale valuta) dat gelijkstond aan 1 procentpunt. Zonder dit effect zou de bruto verliesratio in het kwartaal 46,3% zijn geweest, tegen 43,6% in het daaraan voorafgaande kwartaal (ook exclusief wisselkoerseffect).

Het voorzieningenbeleid van de Groep is niet veranderd. Het strikte beheer van claims uit het verleden stelde de Groep in staat om gedurende het verslagjaar 34 procentpunt van vroegere claims te innen. Dat zijn percentages die aanzienlijk boven het historische gemiddelde liggen. Zij waren in het bijzonder te danken aan de voorspoedige inning van twee grote claims die zich in voorgaande jaren hadden voorgedaan. Voor een deel van deze inningen zijn in het lopende jaar opnieuw voorzieningen getroffen omdat de desbetreffende bedrijven, waarop de Groep nog vorderingen heeft uitstaan, hun problemen nog niet volledig hebben opgelost.

Deze bewegingen zijn voor de Groep een mooie gelegenheid om te benadrukken dat het kredietverzekeringsbedrijf gevoelig is voor grote eenmalige claims, die een aanzienlijk deel van de kwartaalwinst kunnen vertegenwoordigen.

De netto verliesratio verbeterde ook en kwam uit op 45,1%, een afname van 6,2 procentpunt t.o.v. 2017.

(ii) Kostenratio

Coface zet de tenuitvoerlegging van zijn operationele efficiëntieprogramma voort. De dit jaar bereikte besparingen bedragen € 39 mln. Dat is meer dan de totale besparing op jaarbasis van € 30 mln die als doel voor 2018 in het Fit to Win-plan was opgenomen.

Door de besparingen kon de herinvestering in de diepgaande transformatie m.b.t. kwalitatieve aspecten van risico’s, systemen, processen en diensten worden voortgezet.

De gecombineerde ratio exclusief herverzekering bedroeg voor het hele jaar 34,5% (0,7 procentpunt lager op jaar-op-jaarbasis).

- Financiële inkomsten

De netto financiële inkomsten bedroegen in 2018 € 51,1 mln, waarvan € 4,7 mln bestaat uit gerealiseerde netto kapitaalwinsten en afschrijvingen. Gegeven de omstandigheden op de financiële markten lagen de gerealiseerde kapitaalwinsten lager dan in 2017.

In een omgeving die nog steeds wordt gekenmerkt door historisch lage inflatie, is Coface erin geslaagd om een lichte toename te boeken van het huidige portefeuillerendement (dus exclusief kapitaalwinsten en afschrijvingen). Dat bedroeg in 2018 € 40,7 mln (tegenover € 37,5 mln in 2017). Het boekhoudkundig rendement[5], exclusief kapitaalwinsten, bedroeg in 2018 1,5%, een zeer lichte stijging ten opzichte van het voorafgaande jaar (1,4%).

 

- Operating income and net income

De operationele inkomsten bedroegen in het verslagjaar € 203,9 mln, een scherpe stijging (32,0 % vergeleken met het vorige jaar), voornamelijk als gevolg van de lagere schaderatio en groei van de inkomsten.

Het effectieve belastingtarief daalde van 41% in 2017 naar 34% in het verslagjaar.

In totaal bedroeg het netto-inkomen (aandeel van de Groep) € 122,3 mln, waarvan € 24,1 mln in Q4-2018.

 

3. Eigen vermogen

Op 31 december 2018 bedroeg het eigen vermogen van de Groep € 1.806,2 mln, een stijging van € 3,6 mln of 0,2% (€ 1.802,6 mln op 31 december 2017).

Het verschil wordt voornamelijk verklaard door het positieve nettoresultaat van € 122,3 mln, waar de dividendbetalingen (€ 52,9 mln), aandelenterugkoop (€ 46,8 mln) en negatieve aanpassingen van de reële waarde van investeringen (€ 18,7 mln) tegenover staan.

Het op 24 oktober 2018 aangekondigde aandelenterugkoopprogramma tot een maximumbedrag van € 15 mln werd voltooid op 8 januari 2019. In totaal werden 1.867.312 aandelen met een waarde van € 14.999.990 (exclusief provisies) teruggekocht.

Het gemiddeld rendement op materiële activa (RoATE) was voor het volledige jaar 2018 7,7% en 8,0[6] exclusief niet-recurrente posten.

 

4. Vooruitzichten

Aan het einde van 2018 wordt het scenario van Coface van een geleidelijke normalisatie van het risicoklimaat bevestigd. Het economische klimaat is nu beslist volatieler door de komst van nieuwe risicofactoren (Chinese vertraging, de brexit, de Amerikaanse shutdown, handelsoorlogen) naast de reeds bekende risico’s (Argentinië, Turkije).

Binnen deze economische context heeft Coface er vertrouwen in dat de strategie om de meeste flexibele kredietverzekeraar te worden de juiste is, en blijft de focus erop gericht om dat te verwezenlijken.

Dankzij de investeringen in risicobeheer voert Coface een gedisciplineerd onderschrijvingsbeleid en is het zich bewust van de gevoeligheid van het kredietverzekeringsbedrijf voor grote claims, die een aanzienlijk deel van de kwartaalwinst kunnen vertegenwoordigen.

De onderneming heeft vertrouwen in de kracht van de balans en stelt in overeenstemming met het beleid van de onderneming ten aanzien van kapitaalbeheer aan de aandeelhouders voor om 100% van het netto-inkomen uit te keren, inclusief een minimum van 60% in de vorm van een dividenduitkering[7].

Het blijft het doel van Coface om de aanvraag voor goedkeuring van zijn interne model in de zomer van 2019 in te dienen. Gesprekken met de autoriteit hierover zijn begonnen.

Daarnaast is nu de verwachting dat veranderingen in de standaardformule, waarvan het effect op de solvabiliteitsratio van de Groep wordt geraamd op een vermindering van 15 tot 20 procentpunt, in 2020 worden doorgevoerd.

De doelstelling blijft om over de gehele cyclus een netto gecombineerde ratio van 83% te behalen. Voor de RoATE blijft de doelstelling 8% + 1%.

 

 

Conference call for financial analysts

Coface’s results for FY-2018 will be discussed with financial analysts during the conference call on 11 February at 18.00 (Paris time). Dial one of the following numbers: +33 (1) 72 72 74 03 (France), +44 2071 943 759 (United Kingdom), +1 646 722 4916 (United States). The access code for participants is: 59598878#

 

De presentatie is beschikbaar (uitsluitend in het Engels) op het volgende adres:

http://www.coface.com/Investors/financial-results-and-reports 

 

[1] Eenmalige neerwaartse aanpassing van € 7,1 mln, inclusief voorzieningen voor teruggaven en terugwerkende effecten.

[2] RoATE = Gemiddeld rendement op materiële activa

[3] Deze geraamde solvabiliteitsratio berust op een voorlopige berekening op basis van de uitleg die Coface geeft aan regelgeving het het kader van Solvabiliteit II. De uitkomst van de definitieve berekening kan afwijken van die van de voorlopige. De geraamde solvabiliteitsratio wordt niet geauditeerd.

[4] De voorgestelde uitkering vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering op 16 mei 2019.

[5] De boekhoudkundige rentabiliteitsratio is berekend over de gemiddelde beleggingsportefeuille exclusief niet-geconsolideerde dochterondernemingen.

[6] Niet-recurrente posten bedroegen € -3,8 mln. en bestaan voornamelijk uit een bedrag van € 10,6 mln. voor herstructureringslasten dat door terugboeking van voorzieningen ter hoogte van € 7,5 mln. gedeeltelijk wordt gecompenseerd.

 

* End-2017 final solvency ratio stands at 164% (based on the interpretation by Coface of Solvency II and integrating a stricter estimation for Factoring SCR to anticipate regulatory changes). Not audited.

Dit persbericht downloaden : Resultaten boekjaar 2018: nettoresultaat stijgt met... (585,41 kB)
Naar boven