kredietverzekering nieuws publicaties
19/11/2018
Economisch nieuws

KMO's in China: monetaire verruiming niet voldoende om krappe kredietsituatie te verbeteren

Coface's focus op China

Als men kijkt naar de risico’s in de Chinese economie, gaat in de discussie veel van de aandacht uit naar de grote staatsbedrijven of grote particuliere concerns. De tegenwind die kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) treft moet echter niet verwaarloosd worden. KMO’s hebben grote moeite om toegang te krijgen tot financiële middelen voor hun behoefte aan werkkapitaal en voor expansie op de lange termijn, terwijl zich ook nog een handelsoorlog met de VS aftekent en de financieringssituatie snel verslechtert. Gezien het belang van KMO's voor de Chinese economie is het waarschijnlijk dat beleidsmakers actie zullen ondernemen om te voorkomen dat KMO’s de zwakste schakel worden. Verscheidene maatregelen zouden kunnen helpen: voorzichtige fiscale stimulansen, een rationele aanpak om het schaduwbankieren te reguleren, en een verschuiving naar meer marktconforme rente zodat er ruimte is voor de waardering van de kredietverzekering die ervoor zorgt dat risico-opslagen op juiste wijze worden verdeeld.

 

KMO'S KREGEN IN H1 2018 met krappere financiele voorwaarden te maken

KMO’s zijn de ruggengraat van de Chinese economie: ze vormen 97% van het totale bedrijfsleven, en zijn verantwoordelijk voor 60% van het bbp en 80% van de totale stedelijke werkgelegenheid. Verder zijn ze vooral sterk vertegenwoordigd in de maakindustrie en in de groot- en detailhandel. Naar deze sectoren is recentelijk extra goed gekeken omdat de angst bestaat dat deze een negatief effect kunnen ondervinden van de toenemende tegenwind. Een deel van de activiteiten in de maakindustrie valt onder de nieuwe tarieven die als gevolg van de handelsoorlog tussen de VS en China zijn ingevoerd. In deze sectoren zou het voor KMO’s weleens moeilijk kunnen worden om de toenemende kosten op te vangen, waardoor het kredietrisico toeneemt. De groot- en detailhandel kan ook niet aan deze druk ontkomen, omdat de inkoop voor veel bedrijven in deze sectoren duurder wordt en de marges dus smaller worden. Bovendien zullen ook deze bedrijven moeten opboksen tegen een krappere financiële omgeving, het gevolg van een krappere liquiditeit van centrale banken wereldwijd.

Hoge schuldniveaus en de misallocatie van kapitaal zijn een risico geworden voor de Chinese groei. De beleidsmakers zijn zich daar zeer van bewust. Vanaf de eerste helft van 2018 besloot China om bedrijven ertoe te bewegen om minder gebruik te maken van de risicovolle alternatieve financiering (`schaduwbankieren’) en op die manier het aandeel van vreemd vermogen in het totale vermogen te verminderen. Hoewel schaduwbankieren zich soms aan de rand van het bestaande regelgevingskader bevindt, vormt het voor KMO’s niettemin een belangrijke financieringsbron. Toen het werd aangepakt, was het effect ervan op de financiering van de toch al in problemen verkerende KMO’s desastreus en vertraagde de groei van leningen aan KMO’s. In H1 2018 ging slechts 20% van bankleningen naar de KMO’s, lager dan de 30% in H1 2017. De toegang tot leningen voor werkkapitaal kan nog moeilijker zijn dan toegang tot normale leningen, gegeven de hogere kredietrisico’s en de geringe belangstelling van de kant van de banken.

 een minder negatieve blik op schaduwbankieren zou de druk op de kmo's helpen verlichten

De beleidsmakers in Peking zijn teruggekomen van hun monetaire verkrappingsbeleid en regelgevers hebben openlijk hun steun aan de KMO’s betuigd. Dit zal echter niet voldoende zijn om de onzekerheid rond kmo’s helemaal weg te nemen, daar banken waarschijnlijk blijven aarzelen om segmenten van de particuliere sector met een zwakkere kredietwaardigheid leningen te verstrekken. Bovendien is de verwachting dat strakkere garantiecriteria tot een beperking zal leiden van leningen aan kmo’s die momenteel handelsbetrekkingen met de VS hebben, omdat de onzekerheid op dit front nog steeds voortduurt.

Een minder negatieve blik op schaduwbankieren zou helpen om de druk op KMO’s te verzachten. Omdat het diensten verleent waar staatsbanken niet zo geschikt voor zijn, is het een aanvulling op de formele bankensector. Een verschuiving in de richting van flexibelere rente zou eveneens van nut kunnen zijn om een aantal van de barrières te verwijderen die leningen aan KMO’s momenteel bemoeilijken.

 

Download de publicatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : KMO's in China: monetaire verruiming niet voldoende om krappe krediets... (256,41 kB)
Naar boven