kredietverzekering nieuws publicaties
25/05/2023
Corporate Nieuws

Coface belooft zijn ecologische voetafdruk te verkleinen

Hoe Coface zijn ecologische voetafdruk verkleint

 

Coface heeft duidelijke doelen gesteld op het gebied van sociale en milieuverantwoordelijkheid (MVO), met name voor de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen, met de eerste mijlpaal in 2025. 

 

 

HOE DENKT COFACE ZIJN ECOLOGISCHE VOETAFDRUK TE VERKLEINEN?

De MVO-verplichtingen van Coface staan centraal in haar ontwikkelingsstrategie. Coface wil bijdragen tot een beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5°C ten opzichte van het pre-industriële niveau en CO2-neutraliteit bereiken tegen 2050.

 

Coface past haar businessmodel aan: de onderneming houdt geleidelijk rekening met de milieu- en klimaatrisico's van haar klanten en debiteuren (de klanten van haar klanten), naast de milieu- en sociale impact van haar beleggingen. De Groep heeft al een initiatief genomen om de steun aan ESG Single Risk-projecten (afdekkingsproducten ter bescherming tegen handels- en politieke risico's op middellange en lange termijn) op te voeren.

 

Coface heeft in 2022 een uitgebreide beoordeling van de ecologische voetafdruk uitgevoerd (op basis van 2019) aan de hand van de Bilan Carbone ®-methodologie, opgesteld door het Agentschap voor Ecologische Transitie (ADEME). Het doel van de audit was het schatten en aanpakken van de broeikasgasemissies die direct en indirect worden gegenereerd door de bedrijfsactiviteiten van de Groep (Scope 1, 2 en 3) in drie belangrijke gebieden:

 • Beleggingen (bron: Amundi).
 • De financiële steun aan klanten via kredietverzekering (het bedrag van de uitgekeerde schadevergoedingen).
 • Bedrijfsvoering (inkoop, personenvervoer, energie en vaste activa).

Dit proces heeft geleid tot het opstellen van een actieplan om de broeikasgasemissies van de Groep te verminderen.

 

INVESteringen

Coface streeft naar een vermindering van 30% in beleggingsgerelateerde broeikasgasemissies (Scope 1 en 2) met betrekking tot aandelen en bedrijfsobligaties tussen 2020 en 2025. Om dit doel te bereiken, zal de Groep blijven lobbyen bij de 20 grootste CO2-uitstoters in haar portefeuille op alle ESG-aspecten - waaronder het klimaat - om hen aan te moedigen hun CO2-uitstoot te verminderen. Coface zal zich vervolgens richten op het vaststellen van tussentijdse doelstellingen - de eerste voor 2030 - met als doel te helpen om in 2050 neutraal te zijn.

De ESG-score van de beleggingsportefeuille wordt nu opgevolgd en de laagste ratings worden uitgesloten (G) of beperkt (F). Coface heeft ook een beleid om investeringen in thermische kolen te beperken.

 

gebruik van kredietverzekeringsPRODUCTen

Als kredietverzekeraar biedt Coface haar klanten financiële ondersteuning door hun onbetaalde schulden te vergoeden. Volgens de Bilan Carbone ®-methodologie houdt Coface rekening met de directe financiële steun aan haar klanten. Dit betekent dat Coface de emissies van haar klanten die een schadeloosstelling hebben ontvangen, meerekent bij het meten van haar eigen broeikasgasemissies (Scope 3).

Tussen 2019 en 2025 mikt Coface op een daling van 7% van de BKG-uitstoot voor claims die het bedrijf behandelt in zijn kredietverzekeringsactiviteiten.

De strategie van Coface om deze indirecte emissies terug te dringen is gebaseerd op een tweeledige aanpak:

 • Het actief betrekken van haar klanten in een emissiereductieproces.
 • Herziening van het commerciële uitsluitingsbeleid.

Coface zal deze doelstellingen in de komende jaren gestaag herbekijken naarmate geschikte software wordt ontwikkeld.

 

activiteiten

De ecologische voetafdruk van de activiteiten van Coface bedroeg 42.762 t CO₂-equivalent in 2019. Coface wil deze uitstoot tussen 2019 en 2025 met 11% verminderen via het volgende plan.

 

verantwoord inkopen
 • In gesprek gaan met leveranciers en voorrang geven aan bedrijven die zich inzetten voor een route die verenigbaar is met de Overeenkomst van Parijs.
 • Verantwoorde digitale praktijken invoeren om de hoeveelheid gebruikte/opgeslagen gegevens te beperken.
 • Verminder het printen van documenten met 30%.

 

reizen

 • Verminder het woon-werkverkeer door te blijven werken op afstand.
 • Meer koolstofarme mobiliteit aanmoedigen door medewerkers te motiveren om het openbaar vervoer te gebruiken in plaats van de auto, en de trein in plaats van het vliegtuig; daarnaast de elektrificatie van het wagenpark van Coface opvoeren en het opladen gemakkelijker maken.
 • Het aantal zakenreizen met 40% verminderen ten opzichte van 2019 door voorrang te geven aan vergaderingen op afstand.
 • Een meer geïntegreerd en beter op de behoeften afgestemd gebruik van auto's aanmoedigen door alle werknemers met bedrijfswagens te trainen in ecologisch rijden en mobiliteitspakketten aan te bieden.

 

Energie en vaste activa
 • De totale kantoorruimte met 30% verminderen.
 • Houd systematisch rekening met toegang tot openbaar vervoer of energie-efficiëntie bij het kiezen van de locatie voor nieuwe kantoren.
 • Het gebruik van verwarming en airconditioning beperken.
 • De levensduur van bedrijfsvoertuigen verlengen.

Het actieplan kan na verloop van tijd worden aangevuld met andere initiatieven: De decarbonisatiestrategie van Coface is gebaseerd op een regelmatige update van de koolstofaudit van de onderneming. De audit van 2025 zal worden gebruikt om te beoordelen of Coface zijn verbintenissen is nagekomen. "De steun en het engagement van alle belanghebbenden (leveranciers, werknemers, klanten en bedrijven waarin Coface investeert) zullen niet alleen cruciaal zijn om onze doelstellingen te halen, maar ook om bij te dragen tot de collectieve inspanning om tegen 2050 wereldwijd koolstofneutraal te zijn", legt Emilie Bertholon, Group CSR Manager, uit.

Naar boven